ระบบงานสารบรรณและ

ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือเรียกโดยย่อว่า สำนักงาน ก.พ. เป็นองค์การกลางด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล ในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรม ทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนา ระบบการบริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ